Gia phả tộc NguyễnBùi Minh Thiên ♂
ngày sanh dd-mm-1970
49 tuổi (50) Canh Tuất
nơi sanh Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Bùi Qua ♂ ch
(Nhứt) thọ 66 tuổi
mẹ Nguyễn thị Cứng ♀
(Nhứt) 90 tuổi (92)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Bùi thị Nhứt ♀
2. Bùi văn Thanh (Nhì) ch
3. Bùi thị Nhị ♀ 68 tuổi (69)
4. Bùi thị Búp ♀
5. Bùi thị Bông ♀ ch
6. Bùi thị Xanh ♀ ch
7. Bùi thị Phương ♀
8. Bùi văn Lâm (9 Lớn) 60 tuổi (61)
9. Bùi thị Khôn ♀ ch
10. Bùi thị Hết ♀
11. Bùi thị Hơi ♀ 53 tuổi (54)
12. Bùi Thừa ♂ 52 tuổi (53)

vợ 1
Huỳnh thị Thủy ♀
44 tuổi (45) Ất Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Bùi Minh Thạnh ♂26 tuổi (28)
2. Bùi thị Minh Thương ♀20 tuổi (22)
3. Bùi thị Minh Thư ♀8 tuổi (9)