Gia phả tộc NguyễnBùi văn Hiền ♂ ch
ngày sanh 1982 - 2018
thọ 37 tuổi
ngày giỗ 13-03 AL
cha Bùi văn Lâm ♂
(9 Lớn) 60 tuổi (61)
mẹ Trịnh thị Bia ♀
59 tuổi (61)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Bùi thị Hồng Vân ♀ 35 tuổi (36)
3. Bùi văn Vương ♂ ch
4. Bùi văn Lời ♂ 30 tuổi (31)