Gia phả tộc NguyễnBùi thị Hồng Vân ♀
ngày sanh dd-mm-1984
35 tuổi (36) Giáp Tý
cha Bùi văn Lâm ♂
(9 Lớn) 60 tuổi (61)
mẹ Trịnh thị Bia ♀
59 tuổi (61)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Bùi văn Hiền ♂ ch thọ 37 tuổi
3. Bùi văn Vương ♂ ch
4. Bùi văn Lời ♂ 30 tuổi (31)