Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Tý ♀
tên gọi (Tý)
ngày sanh dd-mm-1946
73 tuổi (74) Bính Tuất
cha Nguyễn Biên ♂ ch
(Châu) thọ 69 tuổi
mẹ Phạm thị Dương ♀ ch
thọ 64 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Biên (Ký) ch thọ 45 tuổi
3. Nguyễn Văn Long (Ánh-Hồng) ch thọ 73 tuổi
5. Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch thọ 24 tuổi
6. Nguyễn Tiếng Lực (Phát) 74 tuổi (76)
8. Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang) 72 tuổi (69)
9. Nguyễn Mười ♂ ch thọ 8 tuổi

chồng 1
Võ Sáng ♂
71 tuổi (72) Mậu Tý

quan hệ cưới
 
con
1. Võ thị Thu Trúc ♀51 tuổi (52)
2. Võ thị Thu Liễu ♀49 tuổi (50)
3. Võ Thanh Quý ♂46 tuổi (47)
4. Võ Thanh Thuận ♂43 tuổi (44)
5. Võ thị Thu Tiện ♀40 tuổi (41)
6. Võ Thanh Tặng ♂38 tuổi (39)