Gia phả tộc NguyễnNguyễn Trần Bảo Ngọc ♀
ngày sanh dd-mm-2009
9 tuổi (11) Kỷ Sửu
cha Nguyễn Ngọc Bảo ♂
41 tuổi (43)
mẹ Trần Lê Cẩm Vân ♀
(Thanh Trà) 34 tuổi (36)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Trần Bảo Khang ♂ 6 tuổi (2020)