Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Ngọc Phương ♀
ngày sanh dd-mm-2001
17 tuổi (19) Tân Tỵ
cha Nguyễn Ngọc Thanh ♂
40 tuổi (41)
mẹ Nguyễn thị Hồng ♀
(Tầm) 36 tuổi (37)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Ngọc Đông ♂ 13 tuổi (15)