Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Tơ ♂
ngày sanh không rõ
cha Nguyễn Hùng ♂
(Hùng bò)
mẹ Bùi thị Hết ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Hồng (Tầm) 36 tuổi (37)
3. Nguyễn thị Thảo Ly ♀
4. Nguyễn Phi ♂