Gia phả tộc NguyễnVõ thị Thu Liễu ♀
ngày sanh dd-mm-1970
49 tuổi (50) Canh Tuất
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Võ Sáng ♂
70 tuổi (72)
mẹ Nguyễn Thị Tý ♀
(Tý) 73 tuổi (74)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ thị Thu Trúc ♀ 51 tuổi (52)
3. Võ Thanh Quý ♂ 46 tuổi (47)
4. Võ Thanh Thuận ♂ 42 tuổi (44)
5. Võ thị Thu Tiện ♀ 40 tuổi (41)
6. Võ Thanh Tặng ♂ 38 tuổi (39)

chồng 1
Phan Cường ♂
49 tuổi (53) Đinh Mùi

quan hệ cưới
 
con
1. Phan Thanh Trung ♂16 tuổi (17)