Gia phả tộc NguyễnVõ thị Thảo Linh ♀
ngày sanh dd-mm-2006
13 tuổi (14) Bính Tuất
nơi sanh Việt Nam
cha Võ Thanh Thuận ♂
43 tuổi (44)
mẹ Nguyễn thị Tuyết Nga ♀
40 tuổi (41)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ thị Thảo Nhi ♀ 16 tuổi (17)
3. Võ thị Thảo Ngọc ♀ 5 tuổi (6)