Gia phả tộc NguyễnVõ thị Thảo Linh ♀
ngày sanh dd-mm-2006
12 tuổi (14) Bính Tuất
nơi sanh Việt Nam
cha Võ Thanh Thuận ♂
42 tuổi (44)
mẹ Nguyễn thị Tuyết Nga ♀
39 tuổi (41)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ thị Thảo Nhi ♀ 15 tuổi (17)
3. Võ thị Thảo Ngọc ♀ 4 tuổi (6)