Gia phả tộc NguyễnNguyễn Bình Khiêm ♂
ngày sanh dd-mm-1996
22 tuổi (24) Bính Tý
nơi sanh Pumerend, Noordholland, the Netherlands
cha Nguyễn văn Nhĩ ♂
56 tuổi (59)
mẹ Nguyễn thị Loan ♀
(Ty em) 45 tuổi (48)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Bình Minh ♂ 21 tuổi (22)