Gia phả tộc NguyễnVõ thị Thu Tiện ♀
ngày sanh dd-mm-1979
39 tuổi (41) Kỷ Mùi
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Võ Sáng ♂
70 tuổi (72)
mẹ Nguyễn Thị Tý ♀
(Tý) 73 tuổi (74)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ thị Thu Trúc ♀ 50 tuổi (52)
2. Võ thị Thu Liễu ♀ 48 tuổi (50)
3. Võ Thanh Quý ♂ 46 tuổi (47)
4. Võ Thanh Thuận ♂ 42 tuổi (44)
6. Võ Thanh Tặng ♂ 38 tuổi (39)

chồng 1
Lê Thanh Lâm ♂
44 tuổi (45) Ất Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Lê thị Ngọc Thi ♀21 tuổi (23)
2. Lê thị Trà My ♀13 tuổi (14)
3. Lê Võ Duy ♂10 tuổi (12)