Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Mai ♀
ngày sanh dd-mm-1931
88 tuổi (89) Tân Mùi
cha Nguyễn Kiền ♂ ch
mẹ Võ thị Trinh ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em khác mẹ
1. Nguyễn thị Chút (Khuyên) ch
2. Nguyễn Xịn ♂ ch
3. Nguyễn Bay ♂ ch
4. Nguyễn thị Lâu (Hoa) ch

chồng 1
Nguyễn Quý ♂ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Mai ♂ ch
2. Nguyễn thị Điểm ♀
3. Nguyễn Chi ♂ ch
4. Nguyễn Thân ♂ ch
5. Nguyễn Vân ♂
6. Nguyễn thị Hạnh ♀
7. Nguyễn Sanh ♂
8. Nguyễn Nhanh ♂