Gia phả tộc NguyễnNguyễn Quốc Vũ ♂
ngày sanh dd-mm-2006
13 tuổi (14) Bính Tuất
cha Nguyễn văn Cường ♂
47 tuổi (49)
mẹ Bùi thị Hiếu ♀
46 tuổi (47)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Châu ♂ 26 tuổi (27)
2. Nguyễn thị Kim Hằng ♀ 24 tuổi (25)