Gia phả tộc NguyễnNguyễn Bình Minh ♂
ngày sanh dd-mm-1998
21 tuổi (22) Mậu Dần
nơi sanh Pumerend, Noordholland, the Netherlands
cha Nguyễn văn Nhĩ ♂
57 tuổi (59)
mẹ Nguyễn thị Loan ♀
(Ty em) 45 tuổi (48)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Bình Khiêm ♂ 23 tuổi (24)