Gia phả tộc NguyễnĐỗ thị Mỹ Dung ♀ ch
ngày sanh 1973 - 1973
thọ 1 tuổi
ngày giỗ không rõ
cha Đỗ Ngọc Da ♂ ch
mẹ Đoàn thị Năm ♀
(Chữ) 73 tuổi (74)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đỗ Ngọc Chữ (Chữ, Lâm) 52 tuổi (53)
2. Đỗ thị Thanh Truyền ♀ 49 tuổi (50)