Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Nam ♂ (rể)
tên gọi (8 Mì)
ngày sanh dd-mm-1960
59 tuổi (60) Canh Tý

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Hạnh ♀ 58 tuổi (59) Tân Sửu
quan hệ: cưới

con
3. Nguyễn văn Thái ♂26 tuổi (27)