Gia phả tộc NguyễnHồ thị Sáu ♀
ngày sanh không rõ
cha Hồ Miên ♂ ch
(Lập) thọ 92 tuổi
mẹ Nguyễn thị Quế ♀ ch
(Lập) thọ 76 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Hồ thị Lập ♀ ch thọ 48 tuổi
2. Hồ thị Phượng ♀ ch

chồng 1
Lê Ngọc Duật ♂

quan hệ cưới
 
con
1. Lê thị Hồng Quyết ♀
2. Lê Ngọc Quả ♂
3. Lê thị Hồng Phú ♀
4. Lê thị Hồng Trí ♀
5. Lê thị Hồng Duyên ♀