Gia phả tộc NguyễnLê thị Hồng Quyết ♀
ngày sanh không rõ
cha Lê Ngọc Duật ♂
mẹ Hồ thị Sáu ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Lê Ngọc Quả ♂
3. Lê thị Hồng Phú ♀
4. Lê thị Hồng Trí ♀
5. Lê thị Hồng Duyên ♀

chồng 1
Ngọc Thiện ♂

quan hệ cưới
    không / chưa có con