Gia phả tộc NguyễnLê thị Hồng Trí ♀
ngày sanh không rõ
cha Lê Ngọc Duật ♂
mẹ Hồ thị Sáu ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Lê thị Hồng Quyết ♀
2. Lê Ngọc Quả ♂
3. Lê thị Hồng Phú ♀
5. Lê thị Hồng Duyên ♀