Gia phả tộc NguyễnHồ Tít ♂ ch (rể)
tên gọi (Trân)
ngày sanh 1906 - 1981
thọ 76 tuổi
ngày giỗ 08-04 AL
nơi chôn cất Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Thường (Trân) ch thọ 87 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Hồ Trân ♂ ch
4. Hồ Thơ (Cư) chthọ 84 tuổi
5. Hồ thị Tuồng (Kim) chthọ 81 tuổi
6. Hồ Thế ♂ chthọ 36 tuổi
9. Hồ thị Thể ♀71 tuổi (72)