Gia phả tộc NguyễnLê Anh Hải ♂ ch
tên gọi (6 Mốc)
ngày sanh 1959 - 2014
thọ 56 tuổi
ngày giỗ 21-02 AL
cha Lê Điềm ♂ ch
(Sửu) thọ 88 tuổi
mẹ Đỗ thị Diệp ♀ ch
(Điềm) thọ 62 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Lê thị Điềm ♂ ch
2. Lê Tịnh ♂ ch
3. Lê văn Vàng (Hùng) ch thọ 20 tuổi
6. Lê thị Xì ♀ 58 tuổi (59)
7. Lê thị Oanh ♀ 55 tuổi (57)
8. Lê Xanh (Đức Thắng) 52 tuổi (55)
9. Lê thị Chanh ♀ ch thọ 5 tuổi
10. Lê Út (Đức Tân) 51 tuổi (49)
11. Lê Tấn Bống ♂ 46 tuổi (47)

vợ 1
Lê thị Phụng ♀
62 tuổi (63) Đinh Dậu

quan hệ cưới
 
con
1. Lê thị Phương ♀ ch
2. Lê Thành Trung ♂38 tuổi (39)
3. Lê thị Trinh ♀34 tuổi (37)

vợ 2
Đinh thị Kim Loan ♀
55 tuổi (57) Quý Mẹo

quan hệ cưới
 
con
4. Lê thị Tuyết Mai ♀28 tuổi (29)
5. Lê Thành Nam ♂26 tuổi (28)
6. Lê thị Thu Ba ♀25 tuổi (26)