Gia phả tộc NguyễnLê văn Vàng ♂ ch
tên gọi (Hùng)
ngày sanh 1952 - 1971
thọ 20 tuổi
ngày giỗ 22-05 AL
cha Lê Điềm ♂ ch
(Sửu) thọ 88 tuổi
mẹ Đỗ thị Diệp ♀ ch
(Điềm) thọ 62 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Lê thị Điềm ♂ ch
2. Lê Tịnh ♂ ch
5. Lê Anh Hải (6 Mốc) ch thọ 56 tuổi
6. Lê thị Xì ♀ 58 tuổi (59)
7. Lê thị Oanh ♀ 55 tuổi (57)
8. Lê Xanh (Đức Thắng) 52 tuổi (55)
9. Lê thị Chanh ♀ ch thọ 5 tuổi
10. Lê Út (Đức Tân) 51 tuổi (49)
11. Lê Tấn Bống ♂ 46 tuổi (47)