Gia phả tộc NguyễnHồ Trân ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Hồ Tít ♂ ch
(Trân) thọ 76 tuổi
mẹ Nguyễn thị Thường ♀ ch
(Trân) thọ 87 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
4. Hồ Thơ (Cư) ch thọ 84 tuổi
5. Hồ thị Tuồng (Kim) ch thọ 81 tuổi
6. Hồ Thế ♂ ch thọ 36 tuổi
9. Hồ thị Thể ♀ 71 tuổi (72)