Gia phả tộc NguyễnLê thị Trinh ♀
ngày sanh dd-mm-1984
34 tuổi (37) Quý Hợi
cha Lê Anh Hải ♂ ch
(6 Mốc) thọ 56 tuổi
mẹ Lê thị Phụng ♀
62 tuổi (63)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Lê thị Phương ♀ ch
2. Lê Thành Trung ♂ 38 tuổi (39)

anh chị em khác mẹ
4. Lê thị Tuyết Mai ♀ 28 tuổi (29)
5. Lê Thành Nam ♂ 26 tuổi (28)
6. Lê thị Thu Ba ♀ 25 tuổi (26)

chồng 1
..... Duy ♂

quan hệ
 
con
1. Thanh Phong ♂10 tuổi (11)