Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Anh Đào ♀
ngày sanh dd-mm-1990
29 tuổi (30) Canh Ngọ
mẹ Lê thị Oanh ♀
55 tuổi (57)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trần Khải Hoàn ♂ 34 tuổi (35)
3. Nguyễn Thành Được ♂ 26 tuổi (28)