Gia phả tộc NguyễnHồ Cư ♂ ch
tên gọi (Trú)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Hồ Thơ ♂ ch
(Cư) thọ 84 tuổi
mẹ Phạm thị Muốn ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Hồ thị Ngụ ♀
5. Hồ thị Thị ♀ 59 tuổi (59)
6. Hồ Bộ ♂