Gia phả tộc NguyễnVõ thị Kim ♀ ch
ngày sanh 1956 - 2014
thọ 59 tuổi
ngày giỗ 19-06 AL
cha Võ Cựa ♂ ch
thọ 37 tuổi
mẹ Hồ thị Tuồng ♀ ch
(Kim) thọ 81 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Võ Bốn (Bốn) 61 tuổi (62)