Gia phả tộc NguyễnNguyễn Quốc Triệu ♂
ngày sanh dd-mm-2009
10 tuổi (11) Kỷ Sửu
cha Nguyễn văn Linh ♂
47 tuổi (48)
mẹ Huỳnh thị Thu Thủy ♀
42 tuổi (43)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Huỳnh văn Tuyên ♂ 19 tuổi (20)