Gia phả tộc NguyễnNguyễn Luân ♂
ngày sanh không rõ
cha Nguyễn Lắm ♂
56 tuổi (57)
mẹ Phạm thị Tám ♀
53 tuổi (54)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Nhi ♀ 28 tuổi (30)