Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Kiều ♀
ngày sanh dd-mm-1992
26 tuổi (28) Nhâm Thân
cha Nguyễn Mát ♂
47 tuổi (49)
mẹ Nguyễn thị Tức ♀
45 tuổi (47)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Thu Huyền ♀ 24 tuổi (26)
3. Nguyễn Hửu Hảo ♂ 22 tuổi (24)