Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Thu Huyền ♀
ngày sanh dd-mm-1994
24 tuổi (26) Giáp Tuất
cha Nguyễn Mát ♂
47 tuổi (49)
mẹ Nguyễn thị Tức ♀
45 tuổi (47)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Kiều ♀ 26 tuổi (28)
3. Nguyễn Hửu Hảo ♂ 22 tuổi (24)