Gia phả tộc NguyễnHồ Thế ♂ ch
ngày sanh 1937 - 1972
thọ 36 tuổi
ngày giỗ 12-05 AL
cha Hồ Tít ♂ ch
(Trân) thọ 76 tuổi
mẹ Nguyễn thị Thường ♀ ch
(Trân) thọ 87 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Hồ Trân ♂ ch
4. Hồ Thơ (Cư) ch thọ 84 tuổi
5. Hồ thị Tuồng (Kim) ch thọ 81 tuổi
9. Hồ thị Thể ♀ 71 tuổi (72)

vợ 1
Nguyễn thị Vàng ♀

quan hệ cưới
 
con
1. Hồ thị Búp ♀ chthọ 53 tuổi
2. Hồ thị Bê ♀59 tuổi (60)
3. Hồ Hoàng (Soại)56 tuổi (58)
4. Hồ Tích ♂54 tuổi (56)
5. Hồ thị Trữ ♀52 tuổi (53)
6. Hồ Lời ♂