Gia phả tộc NguyễnNguyễn Hửu Hảo ♂
ngày sanh dd-mm-1996
22 tuổi (24) Bính Tý
cha Nguyễn Mát ♂
47 tuổi (49)
mẹ Nguyễn thị Tức ♀
45 tuổi (47)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Kiều ♀ 26 tuổi (28)
2. Nguyễn thị Thu Huyền ♀ 24 tuổi (26)