Gia phả tộc NguyễnTrần Lâm An Bình ♀
ngày sanh dd-mm-2013
6 tuổi (2020)
cha Trần văn Hoàng ♂
(Bé) 38 tuổi (39)
mẹ Lâm Thanh Xuân ♀
31 tuổi (32)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên