Gia phả tộc NguyễnNguyễn Định ♂
tên gọi (Ngọc)
ngày sanh dd-mm-1952
67 tuổi (68) Nhâm Thìn
cha Nguyễn Định ♂
91 tuổi (92)
mẹ Trần thị Mậu ♀ ch
(Định) thọ 90 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Liệu (Bảo) 63 tuổi (64)
3. Nguyễn Thư ♂ ch
4. Nguyễn Dư (Hùng) 57 tuổi (58)
5. Nguyễn thị Huế ♀ 53 tuổi (54)
6. Nguyễn Mạnh Cường ♂ 47 tuổi (48)