Gia phả tộc NguyễnNguyễn Trần Bảo Khang ♂
ngày sanh dd-mm-2012
6 tuổi (2020)
cha Nguyễn Ngọc Bảo ♂
41 tuổi (43)
mẹ Trần Lê Cẩm Vân ♀
(Thanh Trà) 34 tuổi (36)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Trần Bảo Ngọc ♀ 9 tuổi (11)