Gia phả tộc Nguyễn



Trần Gia Hào ♂
ngày sanh dd-mm-2013
5 tuổi (2020)
cha Trần Thanh Tân ♂
36 tuổi (37)
mẹ Nguyễn thị Vân ♀
31 tuổi (32)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Trần Gia Huy (Wings) 1 tuổi (2)