Gia phả tộc NguyễnVõ Tấn Phát ♂
ngày sanh không rõ
cha Võ Bốn ♂
(Bốn) 61 tuổi (62)
mẹ Nguyễn thị Lan ♀
(chị Bốn) 55 tuổi (56)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ thị Phường ♀
2. Võ thị Chi ♀
4. Võ thị Tuyển ♀