Gia phả tộc NguyễnHuỳnh Phạm Đăng Khoa ♂
ngày sanh dd-mm-2014
4 tuổi (6) Giáp Ngọ
cha Huỳnh Quang Thảo ♂
35 tuổi (36)
mẹ Phạm thị Hậu ♀
27 tuổi (2020)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên