Gia phả tộc NguyễnTrần Phạm Anh Khoa ♂
ngày sanh dd-mm-2014
5 tuổi (6) Giáp Ngọ
cha Trần Minh Hiếu ♂
(Hải) 46 tuổi (48)
mẹ Phạm thị Kim Thuỷ ♀
43 tuổi (45)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trần Phạm Anh Tuấn (Bin) 17 tuổi (19)