Gia phả tộc NguyễnPhạm Quang Tuyến ♂ (rể)
ngày sanh dd-mm-1957
62 tuổi (63) Đinh Dậu

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Huyền ♀ 38 tuổi (39) Tân Dậu
quan hệ:

con
1. Phạm Nguyễn Quang Trung ♂12 tuổi (13)