Gia phả tộc NguyễnHuỳnh Láng ♂
ngày sanh không rõ
mẹ Hồ thị Tuồng ♀ ch
(Kim) thọ 81 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em khác
2. Võ thị Kim ♀ ch thọ 59 tuổi
3. Võ Bốn (Bốn) 61 tuổi (62)