Gia phả tộc NguyễnBùi Minh Thạnh ♂
ngày sanh dd-mm-1992
26 tuổi (28) Nhâm Thân
cha Bùi Minh Thiên ♂
49 tuổi (50)
mẹ Huỳnh thị Thủy ♀
44 tuổi (45)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Bùi thị Minh Thương ♀ 20 tuổi (22)
3. Bùi thị Minh Thư ♀ 8 tuổi (9)