Gia phả tộc NguyễnBùi thị Minh Thương ♀
ngày sanh dd-mm-1998
20 tuổi (22) Mậu Dần
cha Bùi Minh Thiên ♂
49 tuổi (50)
mẹ Huỳnh thị Thủy ♀
44 tuổi (45)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Bùi Minh Thạnh ♂ 26 tuổi (28)
3. Bùi thị Minh Thư ♀ 8 tuổi (9)