Gia phả tộc NguyễnBùi thị Minh Thư ♀
ngày sanh dd-mm-2011
8 tuổi (9) Tân Mẹo
cha Bùi Minh Thiên ♂
49 tuổi (50)
mẹ Huỳnh thị Thủy ♀
44 tuổi (45)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Bùi Minh Thạnh ♂ 26 tuổi (28)
2. Bùi thị Minh Thương ♀ 20 tuổi (22)