Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Thuý Lựu ♀
ngày sanh dd-mm-1983
36 tuổi (37) Quý Hợi
cha Nguyễn Hiển ♂
64 tuổi (66)
mẹ Hồ thị Búp ♀ ch
thọ 53 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Trường ♂ 40 tuổi (41)
2. Nguyễn thị Thuý Lê ♀ 39 tuổi (40)
4. Nguyễn thị Luyến ♀ 34 tuổi (35)

chồng 1
Danh ♂

quan hệ cưới
    không / chưa có con