Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Luyến ♀
ngày sanh dd-mm-1985
34 tuổi (35) Ất Sửu
cha Nguyễn Hiển ♂
64 tuổi (66)
mẹ Hồ thị Búp ♀ ch
thọ 53 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Trường ♂ 40 tuổi (41)
2. Nguyễn thị Thuý Lê ♀ 39 tuổi (40)
3. Nguyễn thị Thuý Lựu ♀ 36 tuổi (37)