Gia phả tộc NguyễnNguyễn Đắt ♂
ngày sanh dd-mm-1968
51 tuổi (56) Giáp Thìn
nơi sanh Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Bớm ♂ ch
(Sợi) thọ 40 tuổi
mẹ Nguyễn thị Giáp ♀ ch
(Sợi) thọ 82 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Sợi ♀
2. Nguyễn Ngọc Mây ♂ ch
3. Nguyễn thị Bứt ♀
6. Nguyễn thị Lắc ♀

vợ 1
Nguyễn thị Nữ ♀
50 tuổi (51) Kỷ Dậu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Trang ♀31 tuổi (32)
2. Nguyễn Ngọc Trãi ♂29 tuổi (30)
3. Nguyễn thị Trinh ♀23 tuổi (25)
4. Nguyễn Ngọc Trọng ♂21 tuổi (22)