Gia phả tộc NguyễnNgô Thanh Việt ♂
ngày sanh dd-mm-1985
34 tuổi (35) Ất Sửu
nơi sanh Việt Nam
cha Ngô Khanh ♂
67 tuổi (68)
mẹ Hồ thị Bê ♀
59 tuổi (60)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Ngô Minh Vương ♂ 31 tuổi (32)

vợ 1
Đỗ Thanh Cẩm Nhung ♀

quan hệ cưới
    không / chưa có con