Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Hiền ♀ (dâu)
tên gọi (Triên)
ngày sanh dd-mm-1940
79 tuổi (80) Canh Thìn

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Xích (Nguyện) ch thọ 58 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn thị Triên ♀55 tuổi (56)
2. Nguyễn văn Chúng ♂ chthọ 21 tuổi
3. Nguyễn thị Đúng ♀50 tuổi (51)
4. Nguyễn thị Thủy ♀47 tuổi (48)
5. Nguyễn Hửu Việt ♂44 tuổi (45)
6. Nguyễn thị Thúy ♀40 tuổi (41)