Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Hiền ♀ (dâu)
tên gọi (Triên)
ngày sanh dd-mm-1940
80 tuổi (81) Canh Thìn

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Xích (Nguyện) ch thọ 58 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn thị Triên ♀56 tuổi (57)
2. Nguyễn văn Chúng ♂ chthọ 21 tuổi
3. Nguyễn thị Đúng ♀51 tuổi (52)
4. Nguyễn thị Thủy ♀48 tuổi (49)
5. Nguyễn Hửu Việt ♂44 tuổi (46)
6. Nguyễn thị Thúy ♀41 tuổi (42)